اجاره

آپارتمان دو خواب/ ازگل

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
پیـش پـرداخت:
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
ازگل
کـد ملک:
۵۳۴
اجاره
پیـش پـرداخت:
۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجـاره بـها:
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
اجاره